Jdi na obsah Jdi na menu
 


Že oheň je dobrý sluha, ale špatný pán se člověk přesvědčuje od nepaměti. Oheň také v minulosti znamenal opravdovou katastrofu, protože jeho likvidace byla živelná a chaotická, pokud vůbec nějaká byla. A tak v 2.pol. 19.století začaly vznikat první hasičské sbory, aby proti tomuto živlu bojovaly organizovaně.

 

 I v Javorníku byl dne 28.12.1873 na městské radnici založen Hasičský spolek. Jeho zakladatelem a prvním velitelem se stal Ferdinand Gotler. Že byl o činnost v Hasičském spolku mezi občany města velký zájem, svědčí skutečnost, že ke dni založení čítal 121 členů a byl proto rozdělen na 2 oddíly. Důležitosti a všeobecné prospěšnosti spolku si byly vědomy i nadřízené úřady, což dokládá skutečnost, že při svém založení spolek obdržel mimo jiné dotaci 200 zlatých od císaře Františka Josefa I.

 

 Na nedostatek činnosti si tehdejší hasiči jistě nemohli stěžovat. Důkazem je kronika z let 1873 – 1923, kde se uvádí, že kromě cvičení a účastí na různých slavnostech, zasahovali členové Hasičského spolku u 61 požárů v Javorníku, 117 požárů v jeho okolí a při 7 lesních požárech. V roce 1905 postihla Javorník velká povodeň a při záchranných pracích dva členové spolku zahynuli.

 

 29.7.1893 obecní zastupitelstvo rozhodlo o stavbě nového skladiště hasících zařízení ve dvoře městského špitálu a předpokládané náklady měly obnášet 500 zlatých. Nové skladiště hasičům slavnostně předal 9.3.1894 starosta města Johann Wache. V těchto prostorách se hasičská zbrojnice nachází dodnes.

 

 Po skončení 2.světové války došlo i v Javorníku, na základě Postupimské dohody, k odsunu původního německého obyvatelstva a tím i k zániku Hasičského spolku.

 

 Nově příchozí české obyvatelstvo si uvědomovalo potřebu chránit své nově nabyté majetky před požáry a jinými živelními pohromami, a proto byl již 4.11.1945 založen Sbor dobrovolných hasičů v Javorníku.

 

 Na této ustanovující schůzi bylo přítomno asi 150 občanů z Javorníku a okolí, kteří ze svých řad zvolili výbor, jenž na počátku pracoval pro celý javornický okrsek.

 

 Bohužel, počáteční velký zájem o hasičský sbor velmi brzy ochabl a zůstalo jen málo členů, kteří vytrvali v nelehké práci ve sboru. Jednou z příčin nezájmu zřejmě byla i nedostatečná výzbroj a výstroj hasičů. K dispozici byly pouze 3 agregáty – často poruchové,

 

2 ruční stříkačky a zcela chyběl hasičský vůz.

 

 15.8.1948 byl slavnostně vysvěcen první prapor Hasičské jednoty. Při tomto svěcení byla od kmotrů získána částka 95 000 Kčs, za kterou bylo zakoupeno auto zn. Ford a předěláno na hasičské vozidlo.

 

 Postupem času se situace přece jen zlepšila. Byla například pořízena motorová stříkačka a z důvodu častých lesních požárů hasičská cisterna. Velmi úspěšná byla družstva mužů v soutěžích hasičského sportu. Ať už to byly soutěže okrskové, okresní či krajské. Výborného výsledku dosáhli muži v roce 1959 na celostátní soutěži v Bratislavě, kde obsadili 4.místo. V roce 1958 vznikla první žákovská družstva a sbor si tak začal vychovávat své pokračovatele.

 

 Kromě vlastní hasičské činnosti se členové sboru vždy aktivně zapojovali do dění města. Odpracovali bezpočet brigádnických hodin, ať už při údržbě města nebo při výpomoci v zemědělství. Co však sbor stále postrádal, byla nová hasičská zbrojnice. Bohužel, ani fakt, že hasiči chrání majetek a životy občanů, nepřiměl kompetentní orgány, aby v tomto směru učinily potřebné kroky.

 

 Po roce 1989 se však spolupráce mezi hasičským sborem a městským zastupitelstvem výrazně zlepšila. Nemalou zásluhu na tom má pan Petr Polášek, ve kterém náš sbor našel velkou podporu.

 

 Stávající hasičská zbrojnice byla postupně rozšířena o nové prostory, které sboru bezplatně pronajal městský úřad. Proběhlo dovybavení hasičské techniky a byla dokončena rekonstrukce budovy, bezprostředně sousedící se zbrojnicí, která nyní bude sloužit hasičům a jistě bude jejich důstojným zázemím.

 

 Javornický hasičský sbor zažil za dobu své existence mnoho těžkostí a různá zklamání. Přes tato úskalí se však sbor dokázal vypracovat mezi nejlepší dobrovolné hasičské sbory v okrese. A díky již zmíněné vstřícnosti městského zastupitelstva patří i k nejlépe vybaveným jednotkám, takže jsou svým profesionálním kolegům platnými pomocníky. A to nejen při požárech, ale i při dopravních nehodách, ekologických haváriích, přírodních katastrofách apod. Potvrdili to při povodních v Jeseníku v roce 1997, kde se jim za odvedenou práci a nasazení dostalo uznání nejen od místní samosprávy, ale i od státu.